Dự án - NHÀ CHÚ TUYEN Ở HÀ TÂY HÀ NỘI

NHÀ CHÚ TUYEN Ở HÀ TÂY HÀ NỘI

DTXD tầng trệt: 9×15 = 135m2

DTXD tầng lầu 1: 9*15  = 135m2

DTXD mái : 9*15×70% = 94.5m2

Chi phí XD móng cọc:9*15×30% = 40.5m2

Tổng DTXD: 405 m2

Giá xây thô: 405*3.2tr = 1.296 tỷ

Giá hoàn thiện: 405×2.1tr= 0.850 tỷ

tổng chi phí hoàn thành: 2.146 tỷ