Dự án - NHA ANH KIEN THU DUC

NHA ANH KIEN THU DUC

DTXD tầng trệt: 6×22 = 132m2

DTXD tầng lầu 1: 7*22  = 154m2

DTXD mái TÔN: 7*22×20% = 30.8m2

Chi phí XD móng đơn: 6x22x20% = 26.4m2

Tổng DTXD: 343.2 m2

Giá xây thô: 343.2*3.2tr = 1.098 tỷ

Giá hoàn thiện: 343.2×1.5= 0.514 tỷ

tổng chi phí hoàn thành: 1.612 tỷ